Realitní kancelář Plzeň a okolí

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Zabaví exekutor peníze na bankovním jistotním účtu pro úhradu kupní ceny?

Obáváte se situace, že po podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího se v katastru nemovitostí se objeví zápis o nařízení exekuce? A katastrální úřad z tohoto důvodu přeruší řízení o vkladu?

Obáváte se situace, že po podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího se v katastru nemovitostí se objeví zápis o nařízení exekuce? A katastrální úřad z tohoto důvodu přeruší řízení o vkladu?

Poradíme vám, jak to řešit.

Nejprve je důležité zjistit, ZDA a KDY bylo prodávajícímu jako povinnému exekutorem doručeno oznámení o zahájení exekuce. Toto datum je rozhodující, protože to je okamžik, od kterého prodávající nesmí s nemovitostmi nakládat! Není výjimečné, že prodávající o zahájení exekuce neví. Stačí, že nepřebírá poštu v místě bydliště a nemá zřízenou datovou schránku (nebo má, ale nevybírá ji). K doručení přesto dojde podle § 49 zák. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (znění níže).

Informaci, kdy bylo oznámení doručeno, poskytne prodávajícímu přímo exekutor. Pokud k doručení došlo po podání návrhu na vklad, je nutné vyzvat příslušný exekutorský úřad, aby nemovitost z exekuce vyloučil a zápis na listu vlastnickém uvolnil.

Pokud bylo oznámení o zahájení exekuce doručeno před podáním návrhu na vklad, pak se nabízí 2 varianty, jak situaci vyřešit. Zjednodušeně:

1) Je-li to možné a dojde-li k dohodě stran, uzavřít dodatek ke kupní smlouvě a ke smlouvě o úschově kupní ceny. Následně uhradit exekuci z kupní ceny. Po ukončení exekuce katastrální úřad vlastnické právo k nemovitosti převede na kupujícího.
2) Kupující má možnost od kupní smlouvy odstoupit, poté uloženou kupní cenu z úschovního účtu schovatel vyplatí zpět kupujícímu. Kupující má současně nárok požadovat po prodávajícím smluvní pokutu. ABES generuje v čl. IV kupní smlouvy ustanovení, která tento postup mezi účastníky sjednávají.

Velký problém může nastat, pokud kupní cena nebyla hrazena prostřednictvím úschovy! Nedoporučujeme tento postup! Pro úschovu nyní můžete využít zvýhodněný jistotní účet u UniCredit Bank, který je v ABESu volitelný ve formuláři kupní cena. Přesné POKYNY, jak postupovat při realizaci úschovy, a další důležité informace včetně vzoru smlouvy o jistotním účtu jsou k dispozici po Přihlášení na Váš účet v záložce Informace – Ke stažení.

A co by nastalo, pokud by exekutor obstavil také bankovní jistotní účet, kde je kupní cena uložená? Bude-li kupní cena náležet prodávajícímu (vlastnická práva už byla převedena na kupujícího), pak mohou být peníze použity na úhradu exekuce. Pokud však vlastnická práva převedena nebyla, prodávajícímu nevznikl na jejich vyplacení nárok. Pak je nutné podat návrh na vyloučení z exekuce a peníze exekutor kupujícímu uvolní.

Na závěr ještě jeden tip: Jistotu hladkého průběhu transakce může poskytnout centrální evidence exekucí ceecr.cz Nahlížení je zpoplatněno, ale máte vysokou pravděpodobnost, že není-li zde prodávající veden, je vše v pořádku. Zde by se měl zápis objevit bezprostředně po pověření exekutora provedením exekuce.

Doručování podle zák. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád § 49 Doručování písemností do vlastních rukou
(1) Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.
(2) Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.
(3) Písemnost se ukládá

  1. v provozovně provozovatele poštovních služeb, jestliže se písemnost doručuje jeho prostřednictvím,
  2. u soudu, jemuž byla písemnost vrácena z důvodu nemožnosti zanechat výzvu,
  3. v ostatních případech u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení.

    (4) Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

    (5) U písemností, u nichž to stanoví zákon, nebo u nichž to nařídil předseda senátu, je vyloučeno doručení podle odstavce 4. Doručující orgán v takovém případě vrátí písemnost odesílajícímu soudu po marném uplynutí lhůty 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí.

    (6) Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou adresáta.

Zpět na Poradna