Ochrana osobních údajů

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Naše realitní kancelář jako „správce“ si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají zprostředkovatelské či jiné smlouvy související se záměrem prodat/koupit/pro­najmout nemovitost , ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s našimi nabídkami nemovitostí Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů je zpracováváme rovněž za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení či orgánům daňové správy či jiným orgánům veřejné moci.

Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 3 let od konce účetního období, pokud se staneme plátcem DPH, pak po dobu 10 let od konce účetního období. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud již byl smluvní vztah mezi námi a Vámi ukončen. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.